Andre spesifikke tema

 • Bylund, G. S. (1997). Med traumatisert munnhule. Den norske tannlegeforenings tidende.107 (7): 320-322.
 • Dahle, R. and N. Hennum (2008). Barnevernstjenestens håndtering av saker med vold og seksuelle overgrep. Oslo, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. (Download )
 • Dyb G. (1995). Arbeid i gruppe med barn og foreldre- et hjelpetiltak etter mistanke om overgrep i en barnehage. Tidsskrift for den Norske lægeforening, 115, 2064-6.
 • Dyregrov, A., & Heltne, U. (2005). Barnehjemsgranskning og mediefokusering – deltagernes opplevelser og vurderinger. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 42, 683 –692.(Download )
 • Dyregrov, A. (2004). Educational consequences of loss and trauma. Educational and Child Psychology, 21 , 77–84.
 • Dyregrov, A., & Heltne, U. (2004). Barnehjemsgranskning og mediefokusering – deltagernes opplevelser og vurderinger. Bergen: lip/ul Dyregrov , A., ∓ Rapport Sen /lili Dyregrov, A., ter for Krisepsykologi, januar.
 • Dyregrov, A., & Heltne, U. (2005). Barnehjemsgranskning og mediefokuseringulHokland, M. (2006). Kan noen traumatiserte pasienter ta /strong/li/ulskade av eksponering for minner om traumer? Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 43, 1150–1158Raundalen, M. (1990). Hva skal vi si til barna om lokkemenn. Bare Angst, 3, 9–12. – deltagernes opplevelser og vurderinger. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 42, 683 –692.(Download )
 • Dyregrov, A., & Raundalen, /li∓ Raundalen, M. (1990). Hva skal vi si til barna om lokkemenn. Bare Angst, 3, 9–12. M. (1989). Traumatized chp/li/ulEitinger, L. (1981). Studies on concentration camp survivors: The Norwegian and global contexts. Journal of Psychology ildren want t /ulo beli helpKirkengen, A.L. (2005) Hvordan krenkede barn blir syke voksne.Universitetsforlaget. Raundal/ali s pul/ultrong en, M., D ulyregrov, A., ers. Paper presented at “Surviving emergency stress”. Baltimore, May 5.
 • Kalgraff, C., & Lyle, E. (1998). MMPI-2 profiler hos personer som ra ∓pporterer om seksuelle overgrep i barndommen—et eksploriatativt studie. Upublisert rapport, Universitetet i Bergen, Norge
 • Müller, O. (1993). Psykodynamisk terapi og traumebehandling. En umulig kombinasjon? Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 30, 5, 463–469
 • Nygård, L. (2006). Hvordan kan psykiatrisk sykepleier bidra til at pasienter med dissosiasjon opplever økt trygghet? Oslo, Nygård, L.: 26, [3] bl. Tverrfaglig videreutdanning i psykisk helsearbeid
 • Sunde, S. (2004). Traumeperspektivet ved behandling av schizofreni. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 41, 725–728.
 • Søftestad, S., Bjørtvedt, M., Haga, J. H., Hildén, K. E. (2006): Terapi i en barnevernkontekst. Tverretatlig behandling av familier med seksuelle overgrep mot barn. Fokus på familien. 4:277–292.