Vold

 • Alsaker, K., B. E. Moen, et al. (2006). Low health-related quality of life among abused women. Quality of Life Research 15(6): 959-965.
 • Dyregrov, A. (2004). Debatten om barn og vold i mediene – et tilsvar. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 41, 921–922.
 • Gautun, H. (1996): Voldens ansikt. Fafo – rapport 189
 • Sætre, M. (1997a): Omfanget av vold: Gjennomgang av dokumentasjon og resultater, Oslo: Kompetansesenter for voldsofferarbeid, Høgskolen i Oslo, HiO-notat nr. 7.

  Haaland, T., Clausen, S-E. og Schei, B. (red.) 2005: Vold i parforhold – ulike perspektiver. Resultater fra den første landsdekkende undersøkelsen i Norge. NIBR – rapport nr. 3.

 • Hjemmen, A., Dalgard, O.S. et al. (2002): Volden som rammer kvinner og volden som rammer menn – to ulike verdener? Resultater fra en anonym spørreundersøkelse blant 40-42-åringer i 1990-1994 i Akershus og Buskerud. Norsk Epidemiologi12(3) : 275-280. 
 • Johansen, V. A., Wahl, A. K., Eilertsen, D. E, Weisaeth, L., & Hanestad, B. R. (2007). The predictive value of post-traumatic stress disorder symptoms for quality of life: a longitudinal study of physically injured victims of non-domestic violence. Health and Quality of Life Outcomes 5, 1–35.
 • Jonassen, W. og Eidheim, F.(2001): Den gode vilje. Mishandlede kvinners erfaring med hjelpeapparatet . NIBRs PLUSS-SERIE, nr. 1.
 • Neroien, A. I. and B. Schei (2008). Partner violence and health: Results from the first national study on violence against women in Norway. Scandinavian Journal of Public Health 36(2): 161-168. NOU 2003:31. Retten til et liv uten vold. Menns vold mot kvinner i nære relasjoner, Oslo.
 • Pape, H. (2003): Vold og krenkelse i unge menneskers parforhold. Tidsskrift for den Norske lægeforening. 123: 2016 – 20.
 • Reigstad, B., Jørgensen, K., Wichstrøm, L. (2006). Diagnosed and self-reported childhood abuse in national and regional samples of child and adolescent psychiatric patients: Prevalences and correlates. Nordic Journal of Psychiatry, 60:1, 58-66
 • Saur, R. (2003): Voldens konsekvenser i et bredt perspektiv. HiO – notat, nr. 10 og HiO – notat nr. 12.
 • Schei, B. (2005): Vold mot kvinner og helseproblemer. I Haaland, Clasuen og Schei: Vold i parforhold – ulike perpsektiver. Resultater fra den første landsdekkende undersøkelsen i Norge, del. 2.
 • Schou, L., G. Dyb, et al. (2007). Voldsutsatt ungdom i Norge: resultater fra helseundersøkelser i seks fylker. Oslo, Folkehelseinstituttet. (download )
 • Stene, R.J. (2003): Vold og trusler i 20 år. Samfunnsspeilet, nr. 1, 2 -7.
 • Tennfjord, O. S. (2006). Prediction of attitudes towards child sexual abuse among three different Norwegian samples. Journal of Sexual Aggression. 12(3): 245-263
 • Theophilakis, M. (1997). De misbrukte barna – og individualterapi. Tidsskrift for Norsk psykologforening : suppl.34 (suppl.1): 8-14.
 • Tjersland, O. A. and S. Mossige (1995). An alternative treatment for families where sexual abuse of children is suspected. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 32(7): 594-603.
 • Urnes, A.(1997). Terapi med førskolebarn etter overgrepserfaringer i familien.
 • Sentrale tema belyst ved en selvpsykologisk forståelsesmodell. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 34: 45-52
 • Vaa, G. (2002). Sexually abused women after multimodal group therapy. A long-term follow-up study. Nordic Journal of Psychiatry. 56(3): 215 – 221
 • Wulff, C. (2000): Behandling av incestutsatte familier. Erfaring med Tilman Fürniss’ terapimodell. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 37: 915–922