Seksuelle overgrep

 • Almås, E., & Benestad, E. E. P. (2004). Seksuelle problemer hos personer som har opplevd seksuelle traumer. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 41(1) , 2–9.
 • Almås, E., &∓∓ Benestad, E. E. P. (2004). Behandling av seksuelle problemer hos personer som har opplevd seksuelle traumer. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 41(3),188–194.
 • Barne- og familiedepartementet (2005)  Strategi mot seksuelle og fysiske overgrep mot barn (2005-2009). Oslo, (Download )
 • Bendixen, M., K. M. Muus, et al. (1994). The impact of child sexual abuse: A study of a random sample of Norwegian students. Child Abuse & Neglect. 18(10): 837-847.
 • Benum, K. & Boe, T. U. (1997). Dissosiasjon som beskyttelse mot overgrep-  forståelse og betydning for behandling. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 34, 81-91.
 • Birkhaug, P. et al. (2005): Unge overgripere: En kartleggingsundersøkelse i Hordaland. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 42, 978–993.
 • Carlstedt, A. (2005). Mental disorders and DSM-IV paedophilia in 185 subjects convicted. Nordic Journal of Psychiatry 59(6): 534-537.
 • Christie, H. J. (1997). Intervju med barn i sedelighetssaker. Tidsskrift for Norsk psykologforening.34, suppl. nr 1: 37-44.
 • Christie, H. J.(1997). Når symptomet blir den gode hjelper: dissosiering som terapeutisk metode overfor utsatte for seksuelle overgrep. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 14: 92-101
 • Dahl, S. (1989). Acute response to rape: A PTSD variant. Acta Psychiatrica Scandinavica. 80 (355, Suppl): 56-62.
 • Dahl, S. (1993). The trauma of rape: A description of the stressors. Nordisk Sexologi. 11(3): 144-164.
 • Dyregrov, A. (2008). Voldtekt – vanlige reaksjoner. Hefte. Senter for Krisepsykologi. (Download )
 • Dyregrov, A. (2008). Voldtekt – hvordan kan du hjelpe? Hefte. Senter for Krisepsykologi. (Link til artikkel> )
 • Eide-Midtsand, N. (1989): Seksuelle overgrep mot gutter: Generelle betraktninger illustrert med utdrag fra en terapiprosess. Tidsskrift for Norsk Psykologiforening, 27,86 – 98.
 • Eide-Midtsand, N. (2003). Fanger i Blåskjeggs borg: langtidsvirkninger av seksuelle overgrep mot gutter. Bergen, Fagbokforl.: S. 178-199.
 • Fallmyr, Ø. (2003). Seksuelle overgrep som risikofaktor i gruppeterapi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 40(9): 766-774
 • Halvorsen, J. S. (2003). Hvor skadelig er seksuelt misbruk for et barn? Tidsskrift for Den norske legeforening.123(8): 1086-1089. 
 • Haugen, K. (2005). Seksuelle overgrep mot kvinner – skademønster og relasjon mellom offer og overgriper. Tidsskrift for Den norske legeforening.125 (24): 3424-3427 (Link > )
 • Kirkens ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep(2006). Hva kan kirken gjøre?: nye perspektiver på overgrepsproblematikken. Oslo 
 • Kirkens ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep (2008). Hva kan vi gjøre for barna?: viktige perspektiver til kirkens trosopplæring. Oslo
 • Kringlen, E. (2002). “Seksuelle overgrep, gjenvunnet hukommelse og multippel personlighetsforstyrrelse.” Tidsskrift for Den norske legeforening. 122(2): 202-208. 
 • Kvam, M. H. (2000). Is sexual abuse of children with disabilities disclosed? A retrospective analysis of child disability and the likelihood of sexual abuse among those attending Norwegian hospitals. Child Abuse & Neglect 24(8): 1073-1084. 
 • Kvam, M. H. (2004). Sexual abuse of deaf children. A retrospective analysis of the prevalence and characteristics of childhood sexual abuse among deaf adults in Norway. Child Abuse & Neglect 28(3): 241-251.
 • Kvam, M. H. (2005). Experiences of childhood sexual abuse among visually impaired adults in Norway: Prevalence and characteristics. Journal of Visual Impairment & Blindness 99(1): 5-14.
 • Langfeldt, T. (1997). Seksuelle overgrep i lys av overgriperens egen barndom. Tidsskrift for Norsk psykologforening. 34(1): 102-105.
 • Langfeldt, T. (2008). Menn som forgriper seg på unge gutter. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 45(6): 729-734.
 • Mossige, S. (1997). Terapi med overgrepsutsatte barn: Et narrativt perspektiv. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, Supplement, 1(34):30-37
 • Mossige, S. (2000). Resultater og problemer i internasjonal forskning om seksuelle overgrep. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 37(5): 418-430.
 • Mossige, S., Tjersland, O.A., Gulbrandsen, W., Jensen, T. og Reichelt, S. (2003)  Mistanke om seksuelle overgrep mot barn: Om utviklingen i familier under og etter samtalehjelp. Del II: Utvalgets status ett år etter avsluttet behandling”. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 40:295-306
 • Myhre, A. K. (2006). Seksuelle overgrep mot prepubertale barn. Tidsskrift for Den norske legeforening. 126(19): 2511-2514 
 • Nasjonalt ressurssenter for seksuelt misbrukte barn (2002): Seksuelle overgrep mot barn – utvalgte temaer.
 • Nikolaisen, J. (2002). Unge menn og tilbøyelighet til å begå overgrep mot barn. Tidsskrift for Norsk Psykologforening(Vol. 39, nr 2): 126-128.
 • Pedersen, W. and H. Aas (1995). Sexual victimization in Norwegian children and adolescents – victims, offenders, assaults. Scandinavian Journal of Social Medicine. 23(3): 173-178.
 • Pedersen, W. and A. Skrondal (1996). Alcohol and sexual victimization: A longitudinal study of Norwegian girls. Addiction. 91(4): 565-581.
 • Peleikis, D. E., A. Mykletum, et al. (2004). The relative influence of childhood sexual abuse and other family background risk factors on adult adversities in female outpatients treated for anxiety disorders and depression. Child Abuse & Neglect. 28(1): 61-76.
 • Peleikis, D. E., A. Mykletun, et al. (2005). Current mental health in women with childhood sexual abuse who had outpatient psychotherapy. European Psychiatry. 20(3): 260-267.
 • Poulsson, A. (1988). Avdekking av seksuelle overgrep mot små barn. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 25(1): 12-17
 • Raundalen, M. (1990). Hva skal vi si til barna om lokkemenn. Bare Angst, 3, 9–12.
 • Reigstad, B., Jørgensen, K., Wichstrøm, L. (2006). Diagnosed and self-reported childhood abuse in national and regional samples of child and adolescent psychiatric patients: Prevalences and correlates. Nordic Journal of Psychiatry, 60:1, 58-66
 • Schei, B. (1990). Prevalence of sexual abuse history in a random sample of Norwegian women. Scandinavian Journal of Social Medicine. 18(1): 63-68.
 • Schei, B. (1994). Forekomst av seksuelle overgrep blant studenter i Trondheim. Tidsskrift for Den norske legeforening.114 (21): 2491-2494.
 • Sosial- og helsedirektoratet (2007)  Overgrepsmottak: veileder for helsetjenesten. Oslo. (download )
 • Stefansen, K. (2006). Det var ikke en voldtekt, mer et overgrep. Kvinners fortolkning av seksuelle overgrepserfaringer. Tidsskrift for samfunnsforskning. 47(1): 33-56, 153-154
 • Sundfør, M.-L. H. (1995). Fem faser i terapiforløpet hos kvinner som har vært utsatt. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 32(4): S. 318-327.
 • Sveaass, N. and E. Axelsen (1994). Psychotherapeutic interventions with women exposed to sexual violence in political detention: A presentation of two therapies. Nordisk Sexologi 12(1): 13-28
 • Tjersland, O.A., Mossige, S., Gulbrandsen, W., Jensen, T. og Reichelt, S. (2003)
 • Mistanke om seksuelle overgrep mot barn: Om utviklingen i familier under og etter samtalehjelp. Del I: Prosjekt, behandlingsideer og sentrale kjennetegn ved utvalget. Tidsskrift for norsk psykologforening, 40:282-294  
 • Wassmo, H. (2000). Dissosiasjon som historisk, teoretisk og klinisk begrep: Janets teori om dissosiasjon i et moderne lys illustrert med et kasus. [Trondheim], H. Wassmo: 166, VII bl.