Artikler, rapporter og bokkapitler

Traumatisering generelt

 

 • Akyüz, G. (2007). Trauma and dissociation among prisoners. Nordic Journal of Psychiatry(Vol. 61, no. 3): [167]-172.
 • Aslaksen, A. C. (2002). Dissosiasjon, somatisering, og affektregulering: en historisk, begrepsmessig, og diagnostisk gjennomgang. Oslo, A.C. Aslaksen: 77 s.
 • Axelsen, E. D. (1997). Virkningene som viser seg lenge etterpå. Tidsskrift for Norsk psykologforening. (Vol. 34, suppl. nr 1): 65-66.
 • Blindheim, A. (2008). Hjernen, integrering og traumebehandling. I: Dyregrov, K. og Dyregrov, A. (red.) Krisepsykologi i praksis. Bergen: Fagbokforlaget  (Download )
 • Blindheim, A. (2012). Ettervirkninger av traumatiserende hendelser i barndom og oppvekst. I Barne- likestilllings- og inkluderingsdepartementet: NOU 2012-5 Gå til artikkel >
 • Dale, K. Y. (2008). Ute av sinn – ute av syne:  Studier av kliniske og psykofysiologiske karakteristika ved dissosiativ identitetsforstyrrelse. Doktorgradsavhandling,  Universitetet i Tromsø
 • Dale, K.Y. (2009). Testing the Diagnosis of Dissociative Identity Disorder Through Measures of Dissociation, Absorption, Hypnotizability and PTSD: A Norwegian Pilot Study. Journal of Trauma & Dissociation, Vol 10 (1): 102 – 112
 • Diseth, T.H. (2005): Dissociation in children and adolescents as reaction to trauma – an overview of conceptual issues and neurobiological factors. Nordic Journal of Psychiatry 59(2), 79-91
 • Diseth, T.H. & Christie, H.J. (2005): Trauma-related dissociative disorders in children and adolescents – an overview of assessment tools and treatment principles. Nordic Journal of Psychiatry, 59 (4), 278-292
 • Dyregrov, A. (2004). Hjelper terapi for traumatiserte mennesker? Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 41, 2–9. (Download )
 • Dyregrov, A., & Raundalen, M. (1997). Posttraumatiske problemer blant barn og ungdommer. Noen praktiske arbeidsverktøy. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 34, 103–112. 
 • Dyregrov, A., & Yule, W. (2006). A review of PTSD in children. A commissioned review. Child and Adolescent Mental Health, 11, 176 –184.
 • Elton, E. (2003). Dissosiasjon som mestring og beskyttelse – med Laura som veiviser. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.40 (7): 582-589.
 • Enger, Ø. (2002). Posttraumatisk stress syndrom – psykologi og biologi: undersøkelse av hvordan psykologiske belastninger kan virke inn på biologiske parametre i posttraumatisk stress syndrom : en dyremodell. Bergen, [Ø. Enger]: IV, 55 bl.
 • Eid, J., & Johnsen, B. H. (2002). Diagnosen akutt stresslidelse og forbygging av posttraumatisk stresslidelse. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 39, 987–995.
 • Fosse, R., & Dersyd, A.K.(2007). Forekomsten av traumeutsatte pasienter ved distriktspsykiatriske sentre i spesialisthelsetjenesten. Rapport fra Aker Universitetssykehus, Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmorsforebygging, region øst.
 • Hokland, M. (2006). Kan noen traumatiserte pasienter ta skade av eksponering for minner om traumer? Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 43, 1150–1158
 • Jepsen, E.K.K. (2009). Inpatient Treatment for Adult Survivors of Childhood Sexual Abuse: A preliminary Outcome Study. Journal of Trauma & Dissociation, Vol 10 (3): 315 – 333
 • Mossige, S. (2008). Norske ungdommers rapportering av vold og seksuelle overgrep. Resultater fra en landsrepresentativ studie. Norges barnevern. 85, (3): 3-16
 • Lande, S.B. (2000): Stress – og traumerelaterte lidelser hos barn og unge. I Weisæth, L. og Dalgard, O.S. (red.) Psykisk helse. Risikofaktorer og forebyggende arbeid. Gyldendal Akademiske.
 • Laukli, T. B. (2002). Sosial støtte og traumer: en litteraturstudie om effekter av sosial støtte på tilpasning og fungering etter krigshandlinger, seksuelle overgrep og mishandling. Bergen, [T.B. Laukli]: 38 bl
 • Major, E. (2003). Behandling av psykisk traumatiserte i Norge. Tidsskrift for Den norske lægeforening, 19, 2709–2712.
 • Müller, O. (1993). Psykodynamisk terapi og traumebehandling. En umulig kombinasjon? Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 30, 5, 463–469.
 • Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (2006): Kartlegging av behandlingstilbudet til vold- og traumeutsatte.
 • Pape, H. og Stefansen, K. (red.) 2004: Den skjulte volden? En undersøkelse av Oslo- befolkningens utsatthet for trusler, vold og seksuelle overgrep. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, rapport nr.1.
 • Reigstad, B., K. Jorgensen, et al. (2006). Diagnosed and self-reported childhood  abuse in national and regional samples of child and adolescent psychiatric patients: Prevalences and correlates. Nordic Journal of Psychiatry. 60(1): 58-66.
 • Stefansen, K. and S. Mossige (2007). Vold og overgrep mot barn og unge: en selvrapporteringsstudie blant avgangselever i videregående skole. Oslo, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. (Download )
 • Överlien, C. and H. Sogn (2007). Kunnskap gir mot til å se og trygghet til å handle. Oslo, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.  (Download )