LCVT

Landelijk Centrum voor Vroegkinderlijke chronische Traumatisering (LCVT)

Het Landelijk Centrum voor Vroegkinderlijke chronische Traumatisering (LCVT) wordt gevormd door een beleidsbepalend landelijk bureau en regionale vestigingen voor de uitvoering van het behandelaanbod, de zogenoemde Top Referente Behandelcentra.

Het LCVT is gevestigd in Den Haag en is vooralsnog bereikbaar onder 070- 3917020. Website (vanaf medio januari 2007): www.lcvt.nl, e-mail vooralsnog: m.rensen@psyq.nl.

In de Top Referente Behandelcentra worden patiënten behandeld die ten gevolge van vroegkinderlijke chronische traumatisering gediagnosticeerd zijn op:

 •  Complexe PTSS met dissociatieve kenmerken
 • Borderline Persoonlijkheid Stoornis met PTSS en dissociatieve kenmerken
 • Dissociatieve Identiteitsstoornis
 • DSNAO
 • Kinderen die lijden onder gevolgen van chronische traumatisering (Jeugd)

De behandeling is primair ambulant met individuele behandeling, groepsbehandeling, deeltijd behandeling, ondersteuning bij meervoudige problematiek en reïntegratie begeleiding. Opname is beperkt tot maximaal 4 weken en kortdurende crisisopvang. Aan een Top Referent Behandelcentrum is een consulent met brede expertise op het vakgebied verbonden. Deze speelt een rol bij de professionele ontwikkeling en organisatie van de zorg, het opstellen van landelijke richtlijnen, dataverzameling en onderzoek en zorgt voor overdracht van kennis naar niet Top Referente GGZ Instellingen en vrij gevestigde hulpverleners.

Het LCVT staat een periode van 4- 5 jaar voor waarin een gekwalificeerd landelijk dekkend aanbod gerealiseerd kan worden. Een vijftal GGZ – Instellingen geeft voor 2007 als eerste tranche Top Referente Behandelcentra een extra impuls aan de zorg voor volwassenen die lijden onder gevolgen van vroegkinderlijke chronische traumatisering (GGZ Drenthe, Altrecht, Parnassia/ PsyQ Haaglanden, GGZ Eindhoven, Rivierduinen) In dit samenwerkingsverband wordt een “state of the art”-behandelaanbod uitgewerkt. De betrokken instellingen werken hierbij binnen het LCVT samen met Cliënten-organisaties en nationale en internationale Onderzoekinstellingen. Zorgverzekeraars Nederland, GGZ Nederland, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Beroepsverenigingen zijn tevens betrokken bij het traject.

De prevalentie van de patiënten populatie van het LCVT is in een voorzichtige raming 0,4% van de volwassen bevolking. Uitgaande van 9 miljoen volwassenen in Nederland (18-65 jaar) is de latente patiëntengeneratie 3600 mensen per jaar. Voorlopig is de aanname dat hiervan 10 a 15% in zorg komt. De behandelduur van deze patiënten is naar de huidige inzichten minimaal 4 jaar. Voor 2007 geldt als doelstelling dat minimaal 400 patiënten extra in zorg komen; dus in speciale zorg die niet in de reguliere GGZ-programma’s mogelijk is.

Kwaliteitsontwikkeling en behandeling zijn binnen de Top Referente Behandelcentra van het LCVT onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Harmonisatie en uniformering van het behandelbeleid is een van de speerpunten en kan worden bereikt door het ontwikkelen en implementeren van multidisciplinaire behandelrichtlijnen voor diagnostiek, behandeling en reïntegratie. Uitgangspunten zijn:

 •  Herkenbare en toetsbare kwaliteit en keuzemogelijkheid voor de cliënt
 •  Herkenbare en toetsbare kwaliteit voor Ziektekostenverzekeraars en Inspectie
 • Toetsinstrument voor niet Top Referente GGZ-Instellingen en vrij gevestigde behandelaars op basis waarvan zijn hun behandelpraktijk vorm kunnen geven.

De missie van het LCVT is hieruit afgeleid: “Het verhogen van de professionele standaard, toegankelijkheid en spreiding van behandelmogelijkheden voor volwassenen en kinderen met psychische problematiek als gevolg van vroegkinderlijke chronische traumatisering.”

Achtergrond voor het LCVT- initiatief is:

Het behandelaanbod voor volwassenen die lijden onder de gevolgen van vroegkinderlijke chronische traumatisering is in Nederland onvoldoende en komt bij lange na niet tegemoet aan de vraag van patiënten (Rensen, Uitkomsten Haalbaarheidsonderzoek Kenniscentrum Chronische Traumatisering, 2006)

Adequate behandeling is voor een grote groep personen in Nederland niet voor handen waardoor de kans op een goed herstel voor velen niet gegeven is (Rensen, Uitkomsten Haalbaarheidsonderzoek Kenniscentrum Chronische Traumatisering, 2006)

Onderzoek geeft aan dat traumagerelateerde stoornissen hoge medische en maatschappelijke kosten met zich meebrengen. En dat die kosten bij een niet adequate behandeling exceptioneel toenemen (Walker et al., 1999b; Zanarini, Frankenburg, Khera, & Bleichmar, 2001a)

Klinische ervaringen wijzen uit dat met een op deze patiënten toegesneden behandelaanbod tot een sterke afname van psychopathologie en een goede kwaliteit van leven gekomen kan worden (Van der Hart, Nijenhuis, & Steele, 2006)

Cliëntenorganisaties in de GGZ – gericht op traumagerelateerde stoornissen– steunen het initiatief. Hierbij zijn vijf aandachtspunten genoemd.

Zorgaanbod: kom tot een forse volume-uitbreiding zodat de huidige wachtlijsten voor ambulante behandeling duidelijk afnemen.

Behandeltraject: maak duidelijk waaruit het bestaat en welke resultaten daarmee worden nagestreefd. Geef ook een plaats aan begeleiding van familie van de patiënt.

Diagnostiek en “patiënt routing”: verbeter de fase van diagnostiek; die moet scherper worden; tijdig ingezet; minder aanvragen van second-opinions.

Communicatie: geef betere voorlichting aan patiënten en hun naasten over het zorg-traject, mogelijkheden van crisisopvang, daarnaast advisering over medicijngebruik.

Betrokkenheid cliëntenorganisaties: maak bij de ontwikkeling van de behandelrichtlijnen en de uitlijning van zorgtrajecten gebruik van de expertise van cliëntenorganisaties.

Kader: ontwikkelingsrichting zorgaanbod

 

Aard problematiek (VCT = vroegkinderlijke chronische traumatisering)

 • VCT geeft zeer ernstig psychisch en lichamelijk lijden
 • Goed behandelaanbod geeft hoge kans op stabilisatie
 • Speciale VCT-behandeling vermindert “eindeloze routes”

 

Gespecialiseerd behandelaanbod

 • Steunt op behandeling volgens internationale standaarden
 • Multidisciplinaire richtlijnen op basis van “evidence-based care”
 • Kwaliteitscirkels opbouwen (professionals), kwaliteitstoetsing regelen

 

Zorgtrajecten

 • Transparant zorgaanbod voor patiënt
 •  Patiënt krijgt helder uitgelijnd zorgtraject
 • Aandacht voor begeleiding van partner / familie van de patiënt