Sweden

Home
Den Europeiska Sammanslutningen för Trauma och Dissociation (ESTD)

Den europeiska sammanslutningen ESTD bildades sommaren 2006 I Norrich, Storbritannien och är en orgasnisation som är administrativt knuten till den internationella organisationen för studiet av trauma och dissociation (ISSTD, www.isst-t.org).

Vill du läsa mer och kanske bli medlem i ESTD klicka vidare på ESTD:s websida

MÅL

Att främja en ökning av kunskap om trauma, dissociation och alla sjukdomstillstånd som är relaterade till kronisk traumatisering.

Att erbjuda professionell och allmän utbildning om dissociation, trauma och trauma relaterade sjukdomstillstånd.

Att stödja kommunikation och samarbete mellan kliniker och andra professionella inom området dissociation och trauma.

Att stimulera och nationella och internationella forskningsprojekt.

Att erbjuda kunskap och utbildning speciellt till de länder i Europa som inte har haft tillgång till kunskapsområdet.

Resources
Publications on children and adolescents in Sweden concerning trauma and dissociation
 • ‘Det är bara du och jag här i rummet’ om hur man inom den psykoanalytiska teorin ser på dissociativa personligheter, relaterat till egna kliniska erfarenheter. Examensarbete legitimationsgrundande psykoterapiutbildning Göteborgs Psykoterapi Institut 2008   (download)
 • Prostitution och Trauma (2007) Ann Wilkens  (download >)
 • Kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp som barn (2005). Kvinnors hälsa före gruppsykoterapi, Inger Broman (download >)
 • Forskningsrapport (Nilsson 1998): Dis-Q-Sweden ett självsvarsformulär för mätning av dissociation
 • Artikel (Nilsson, D.1998) : Symboldrama, sexuella övergrepp och dissociation. Källan, Tidskrift för Svenska föreningen för symboldrama, Årgång 3nr 9-14.
 • Bok (2002), delförfattare till Kap 6. Upptäckt och konsekvenser samt Kap 10. Behandling. Sexuella övergrepp mot flickor och pojkar. Sid 119-153, 211-247, Svedin, C G & Banck, L (Red) Lund Studentlitteratur.
 • Vårdprogram (2002), huvudförfattare till: VÅRDPROGRAM FÖR BARN OCH UNGDOMAR MED POSTRAUMATISKT STRESS SYNDROM OCH DISSOCIATIVA TILLSTÅND, Barn och ungdomspsykiatrin Landstinget Östergötland.
 • Artikel (Nilsson, D. 2002): Att arbeta med symboldrama vid sexuella Övergrepp, PTSD och dissociation, Källan, Tidskrift för Svenska föreningen För symboldrama, Årgång 7 nummer 2.
 • Artikel (Nilsson, D 2004) Arbete med symboldrama vid sexuella övergrepp och PTSD. Mellanrummmet utgiven av Ericastiftelsen
 • Svedin, C.G., Nilsson, D. & Lindell, C. (2004). Traumatic experiences and dissociative symptoms among Swedish adolescents. A pilot study using Dis-Q-Sweden. Nordic Journal of Psychiatry, 58, 349-355.
 • Nilsson, D. & Svedin, C.G (.2006). Evaluation of the Swedish version of Dissociation Questionnaire (DIS-Q), Dis-Q-Sweden, Among Adolescents. Journal of Trauma & Dissociation, 7, 65-69
 • Nilsson, D. & Svedin, C.G (2006). Dissociation among Swedish Adolescents and the connection to trauma. An Evaluation of the Swedish version of Adolescent Dissociative Experience Scale. Journal of Nervous and Mental Disease, 194, 684-689.
 • Nilsson, D., Wadsby, M., & Svedin, C.G. The psychometric properties of the Trauma Symptom Checklist for Children (TSCC) in a sample of Swedish Children. Submitted manuscript. Psykoterapi vid dissociativa störningar ISBN 978-91-978659-1-3

Anna Gerge och inbjudna medförfattare; Lennart Alm, Etzel Cardeña, Elisabet Mattsson, Lilli Ann Rabe Lyttkens, Gabriella Rudstam, James R. Samec, Marianne Stahlheuer, April Steele och Bodil Söderström vill med denna bok bidra till en ökad förståelse av dissociation som fenomen. Boken handlar om hur patologisk dissociation kan uppstå ur anknytningsskador och annan traumatisering samt hur tillstånden kan behandlas.

Med utgångspunkt i den senaste forskningen och kliniska tillämpningen lyfts riktlinjer för vetenskapligt förankrad behandling av dissociativa störningar fram. Dessa innefattar bland annat olika former av klinisk hypnos och kvalificerat relationellt arbete. I boken ges även exempel på hur utvidgade EMDR-protokoll kan användas när patienterna är tillräckligt stabiliserade. Boken avslutas med berörande kliniska vinjetter.

 

Om Psykoterapi vid dissociativa störningar:

Anna Gerge … och hennes medförfattare visar här att dissociation, med Morton Princes ord, är, ”an almost every-day clinical affair (Prince 1906-1907)”…Detta verks författare presenterar den mest omfattande diskussion och beskrivning kring dissociativa störningar som presenterats på svenska. … Dessutom bidrar de med värdefull och brukbar kunskap kring diagnosticering och behandling av dessa störningar.

Etzel Cardeña, professor i psykologi, Lunds Universitet.

Boken omfattar 224 sidor och är inbunden. Beställ i bok- och näthandeln eller här på hemsidan.

 

 Titel: Gerge, A. (2009) Hypnos i psykoterapeutiskt arbete ett integrativt perspektiv. Insidan. Gerge, A. (2010)

 Författaren visar övertygande i denna omskakande text att många fler sjukdomstillstånd än vad som vanligtvis framkommer inom sjukvården, är orsakade av traumatiska livshändelser – om bara omsorg och medvetenhet läggs vid undersökning av patientens anamnes.

Med ingående fallbeskrivningar visar författaren dessutom hur dessa allvarliga tillstånd kan läkas med hjälp av grundlig psykoterapeutisk-traumatologisk behandling. Allt redovisat med omfattande och aktuell vetenskaplig dokumentation.

Skattningsformulär för diagnosticering av traumaskador som komplex PTSD och dissociation ingår som värdefulla bilagor.

 • Boken är på 320 sidor i format 150 x 225 mm
 • Från den 26 januari 2010 går det att beställa i bok- och näthandeln eller nu här på hemsidan.
 • ISBN 978-91-87852-51-0

 

Titel: Trauma psykoterapi vid posttraumatisk och dissociativ problematik. Dualis förlag. Gerge, A. (2010)

 Anna Gerge är etolog, legitimerad psykoterapeut, handledare och hypnosterapeut. Hon är dessutom uttryckande konstterapeut och EMDR-handledare, med stor erfarenhet av att behandla, handleda och utbilda i klinisk hypnos.

Anna vill med denna bok lyfta fram de många beröringspunkterna mellan sedan länge etablerad klinisk hypnos som metod och det relationella perspektivet i psykodynamisk teoribildning. Hon beskriver arbete med hypnos i psykoterapi samt evidens för klinisk hypnos i behandlingsarbete.

Boken innehåller ett antal gedigna tillämpningar av hypnos för psykoterapeutiskt arbete, vilka kan integreras inom ett flertal kliniska inriktningar.

 • Boken är på 208 sidor i format 135 x 210 mm.
 • Beställ i bok- och näthandeln eller här på hemsidan.
 •  ISBN 978-91-978659-0-6

 

Titel: Trauma, Posttraumatic Stress and Dissociation Among Swedish Adolescents. Evaluation of Questionnaires

 Författare: Doris Nilsson, BUP – Elefanten och Linköpings Universitet

Huvudsyftet med den här avhandlingen har varit att undersöka trauma och dissociation bland svenska ungdomar samt att undersöka de psykometriska egenskaperna såsom reliabilitet och olika typer av validitet hos tre screening instrument som avser att mäta dissociation så väl som andra symptom på post traumatisk stress.

Avhandlingen är författad på engelska och består av fyra fristående artiklar samt en ramartikel.

 • Utgivare: Hälsouniversitetet i Linköping. ISBN:978-91-85715-96-1
 • Avhandlingen kan laddas ner elektroniskt via Hälsouniversitetet Linköping eller beställas genom: Elisabeth.Arvidsson@imk.liu.se

 

Titel: Drabbad Online

I ökad omfattning rapporteras om att kränkningar, övergrepp, mobbning och trakasserier av barn och unga inte sällan har koppling till den nya tekniken runt mobiltelefoner, digitalkameror och datorer.

Barn och unga, föräldrar, behandlare och andra professionella inom utbildningsområdet, och professionella som arbetar med barn behöver kännedom om de erfarenheter som nu börjar utvinnas från detta område. Denna rapport belyser dessa frågor.

 •  Författare: Anders Nyman, Rädda Barnen
 •  Utgivare: BUP-Elefanten och Landstinget i Östergötland
 •  Ladda ner i pdf-format Drabbad online eller beställ rapporten via e-post till BUP-Elefanten

 

Titel: Child Physical Abuse Reports and Interventions

Akademisk avhandling vid avdelningen för barn- och ungdomspsykiatri, Institutionen för Molekylär- och Klinisk Medicin vid Hälsouniversitetet i Linköping, år 2005. Författare: Charlotta Lindell

Alltsedan mitten av 1980-talet har antalet polisanmälningar om misstänkt fysisk barnmisshandel ökat dramatiskt, vilket främst har tolkats som en ökad anmälningsbenägenhet och minskad acceptans vad gäller våld mot barn. Samtidigt anger ca 4-7% av barn och unga att de blivit allvarligt misshandlade under uppväxten. Avhandlingen tar sin utgångspunkt i polisanmälningar gällande fysisk barnmisshandel begången av en närstående vuxen och undersöker vilken hjälp misshandlade barn får i form av stöd och insatser från socialförvaltningen och barn och ungdomspsykiatrin.

Avhandlingen är författad på engelska och består av fem fristående artiklar och en ramberättelse.

 • Utgivare: Hälsouniversitetet i Linköping. ISBN 91-7373-858-1
 • Avhandlingen kan beställas genom: Elisabeth Arvidsson@imk.liu.se

 

Titel: Varför berättar de inte?

I boken får vi möta 30 barn och ta del av deras berättelser eller icke-berättelser.

Författarna försöker svara på den komplexa frågan varför barn inte berättar om övergrepp. De ger också förslag på förändringar som samhället kan göra för att underlätta för barnen att berätta.

Boken vänder sig till rättsväsendet, socialtjänsten, terapeuter och pedagoger som möter utsatta barn. Den vänder sig också till vuxna i barnens närhet – professionella såväl som anhöriga.

 •  Redaktörer: Carl Göran Svedin och Christina Back
 • Utgivare: Rädda Barnen, år 2003. ISBN 91-7321-070-6 (Art.nr 9146)

 

Titel: Sexuella övergrepp mot flickor och pojkar

 Boken vänder sig i första hand till studerande på grund- och vidareutbildningsnivå inom såväl vård och medicin som beteendevetenskap, psykologi, samhällskunskap, pedagogik och juridik.

Boken vill sprida kunskap och därmed öka beredskapen hos alla, som i sin verksamhet, möter barn som kan ha utsatts för sexuella övergrepp.

 • Redaktörer: Carl Göran Svedin och Lena Banck
 • Utgivare: Studentlitteratur, år 2002. ISBN 91-44-01754-5

 

Titel: Children and Sexuality 

“Normal” Sexual Behavior and Experiences in Childhood Akademisk avhandling vid avdelningen för barn- och ungdomspsykiatri, institutionen för Hälsa och Miljö, Hälsouniversitetet, Linköping, 2001.

Författare: IngBeth Larsson

Forskning kring utvecklingsmässigt “normalt” sexuellt beteende (begreppet här använt i sin vidaste mening) och erfarenheter av sexualitet hos flickor och pojkar under uppväxten, har blivit alltmer viktigt i och med den ökade kunskapen om effekter efter sexuella övergrepp mot barn. Avhandlingen diskuterar, utifrån empiriska studier och teoretiska ståndpunkter, barns sexualitet, sexuella erfarenheter före tonåren och sexuellt relaterade beteenden i olika åldrar. Det empiriska arbetet finns beskrivet i fem vetenskapliga artiklar och är sammanfattat i avhandlingens ramberättelse. Studierna ger en begynnande referensram för vidare forskning omkring barns sexualitet och upplevelser på det sexuella området i Sverige. Avhandlingen är författad på engelska.

Avhandlingen kan beställas genom: ingbeth.larsson@imk.liu.se

 

Titel: Barn som inte berättar

I denna rapport redovisas en undersökning som gjorts utifrån beslagtaget barnpornografiskt material och förhör med barnen och förövarna. Tio barn har identifierats och intervjuats om vad de har varit med om. Frågor som belyses i undersökningen är: Vilken relation hade barnen till förövarna? Hur engagerades de och hur kom det sig att utnyttjandet fortsatte? Hur har barnen mått före övergreppen, under den tid de pågick och vid undersökningstillfället?

Det unika med rapporten är att barnens berättelser kunnat jämföras med vad som faktiskt skett, eftersom detta finns dokumenterat på fotografier och videofilmer. Detta skiljer sig markant från de flesta fall av sexuella övergrepp när utredaren vanligtvis inte vet mer än vad som framkommit vid en anmälan om övergrepp.

 • Författare: Carl Göran Svedin och Kristina Back
 • Redaktör: Kristina Holm
 • Utgivare: Rädda Barnen, år 1996. ISBN 91-88726-54-1

Publikationer från Vasas medarbetare - som kan beställas från Vasa, på vasa.bup@sll.se: BUP Vasas verktygslåda – Ett urval metodinslag, interventioner och övningar användbara i behandling av barn, ungdomar och deras familjer vid misstänkta eller bekräftade sexuella övergrepp. Bengt Söderström, Miriam Almebäck, Christina Citron, Carin Nordenstam & Eva Zachrison

Boken om det som hände – ett metodinslag i samtal med små barn som utsatts för sexuella övergrepp – manual. Bengt Söderström Tal till trasdockan och Tal till dig som tar hand om en trasdocka – Föreläsningar vid evenemanget Trasdockans dag 2004 respektive 2005, riktade till allmänhet och anhöriga.

Bengt Söderström - som kan beställas från FoU eller UU, BUP-divisionen:

 •  Citron, C. (2003) Det trygga rummet (Om tonårsgrupper)
 • Citron, C., Nyström, S. (2006) Känna för andra – Känna för mig (Om psykodrama-grupp för unga vuxna) - som publicerats på annat håll:
 •  Berg, P. L., Zachrison, E. Grupp för mammor till sexuellt utsatta barn och ungdomar. Mellanrummet 9 (2003) 74-84
 • Citron, C. Bryt hemlighetsmakeriet! Socionomen 4 (2001) 38-42. (Beskriver en insats kallad “stormöte” till stöd för barn som av olika skäl ska träffa den de säger har utsatt dem för övergrepp).
 • Citron, C. Rör nån mej när jag inte vill…NEJ! Mellanrummet 9 (2003) 85-97 (Om småbarnsgrupper)
 • Citron, C. Moment 22 när mamman tar strid om vårdnaden. Våga Se 5:2 (2003) 3-5
 • Söderström, B. Dissociation hos traumatiserade barn och ungdomar – bedömning och behandling. Insikten 5 (2001), 52-54 / Mellanrummet 5 (2001) 40-45 2(2)
 • Sundin, K. (2005) Konsultationer på BUP Vasa – att förmedla kunskap om traumabehandling till andra BUP-mottagningar. Psykologexamensarbete, Stockholms universitet - som kan beställas från Vasa, på vasa.bup@sll.se:

Hat och en gnutta kärlek – Om bemästrandeprocessen hos fyra yngre tonårsflickor som varit utsatta för sexuella övergrepp. Examensuppsats socionomprogrammet. Siv-Britt Cederlöf

Att dela det svåraste – utvärdering av Vasa PBU’s arbete med sexuellt utsatta tonårsflickor i grupp. Examensuppsats socionomprogrammet.

 •  Lisa Nahlin Zachrison, Eva(2006) Jag släppte rustningen och blev en mamma. FoU-enheten Stockholmsläns landsting.nr 1. Beställes Barn och ungdomspsykiatri utvecklings och utvärderingsenheten, box 17564 ,11891 Stockholm. Ring 08 -6905886.

Contact
Kontakt Personer